Hợp tác

Hợp tác

Bất kỳ ý tưởng nào bạn cảm thấy phù hợp để hợp tác với XANHSPACE, hãy liên hệ với chúng tôi để cùng phát triển bền vững!

Thông tin liên hệ:

Email: xanhspace.com@gmail.com

Hoặc liên hệ hợp tác trực tiếp với Xanhspace: Xanhspace.com/hop-tac


Một số chương trình hợp tác nổi bật:

 Hợp tác kinh doanh cây cảnh với các nhà vườn

> Hợp tác kinh doanh thác khói trầm hương

Lên đầu trang